An ISO 9001:2008
COMPANY

Name Index: A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   All  

Name of parent drug:
Etoricoxib

Etoricoxib USP Related compound A/4-(Methylsulfonyl)acetophenone
Etoricoxib USP Related compound A/4-(Methylsulfonyl)acetophenone

1-(4-Methylsulfonylphenyl)ethanone

Catalogue No : VL1020002


Etoricoxib USP Related Compound B
Etoricoxib USP Related Compound B

p-(Methylsulfonyl)phenyl]-acetic Acid/4-Methanesulfonylphenyl)acetic Acid

Catalogue No : VL1020003