An ISO 9001:2008
COMPANY

Name Index: A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   All  

Name of parent drug:
Carvedilol

Carvedilol EP Impurity E / Carvedilol Impurity - 1
Carvedilol EP Impurity E / Carvedilol Impurity - 1

2-(2-methoxyphenoxy)ethylamine HCl

Catalogue No : VL35001


Carvedilol EP Impurity C / Carvedilol USP Related Compound C / Carvedilol IP Impurity A
Carvedilol EP Impurity C / Carvedilol USP Related Compound C / Carvedilol IP Impurity A

(2RS)-1-[Benzyl[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-3-(9H-carbazol-4- yloxy)propan-2-ol

Catalogue No : VL35003


Carvedilol Keto Impurity / Carvedilol Impurity-5
Carvedilol Keto Impurity / Carvedilol Impurity-5

1-(2-(2-Methoxy phenoxy) Ethyl amino)-3-(9H-carbazol-8 yloxy) propane-2-one

Catalogue No : VL35004


Carvedilol Related Compound D
Carvedilol Related Compound D

4-(2,3-Epoxypropoxy)carbazole

Catalogue No : VL35002


Carvedilol 4-Hydroxy Carbazole
Carvedilol 4-Hydroxy Carbazole

4-Hydroxy Carbazole.

Catalogue No : VL35008


Carvedilol Related Compound B
Carvedilol Related Compound B

3, 3’-(2-(2-Methoxyphenoxy) ethylazanediyl) bis (1-(9Hcarbazol-4-yloxy) propan-2-ol)

Catalogue No : VL35005


Carvedilol EP Impurity A
Carvedilol EP Impurity A

1-(4-(2-Hydroxy-3-(2-(2-methoxyphenoxy) ethylamino)propoxy)-9H-carbazol-9- yl)-3-(2-(2-methoxyphenoxy)ethylamino)propan-2-ol

Catalogue No : VL35007